Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 18. kötet – 1895. - REAL-J

Három üvegablak, két tábla; öt dézsa, ... szék, 3 üvegablak, egy kemencze, 3 tekenő, 4 dézsa. 3 kuppa. ... Lucas Straub) z. finden b.

Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 18. kötet – 1895. - REAL-J - Összefüggő

Három üvegablak, két tábla; öt dézsa, ... szék, 3 üvegablak, egy kemencze, 3 tekenő, 4 dézsa. 3 kuppa. ... Lucas Straub) z. finden b.

kérni s a szövetséget megkötni Rudolffal. ... tartom, úgy tisztelem, és úgy böcsüllöm, — és mindenben sza- bad akaratjára hagyván kegyelmedet, az kegyelmed ...

tést. Burgio — kiről a mohácsi vész idején annyit szólottunk és ki most, mint a curia követe VIII. Henrik angol király udvarában.

vedono, et esse ho rappresentato in tempo à S. Mtà Cesa et ... omnia ista, quae sunt Orphanorum Clenodia í 1 lì, adiraantur, ... ki kell hagyni.

1 февр. 2013 г. ... ség külformáival ugyan nem bíró, de ódonságánál s a benne ... R. VIR. DE COL, MONO 157Q5. az újakban szin- ... Nevezetes kérdések gya-.

Közli : R. Kiss István. 1, 198, 408 ... Nem kis állapotú dolog, nem is kis munka! 5. Julii ... egészen a német kezénél volt a haza, megszállván a mi falunk-.

Gregorii Corrarii Oratio ad Sigismundum, Romanorum. Imperatorem liabita anno 1433. pro Concilio Basileensi. Credo equidem, Sigismunde, in tanta tua gloria, &.

invicem matrimonialiter copulali, et sponsalia inter se possent consummare. ... c) Aba valószínűleg Szeratin fia Abával azonos, ki 1282-ben.

Egy egész sorozat van az 1622-iki soproni országgyűlés- ... Á COLLECT IO CAMER ARIANA BÓL. ... tio, grande momentum afferre. X0. Ut propinquo regiae Sertii!

Új sorozat. ... lóst szemmel fogja tartani és bejöveletét hírül adja, de hogy a ... for which space of time a very clear contract ought to be devised. —.

ezek felett az Nagyságos Vezér Kenan Pasa az szilisztriai és. Dobriczi haddal és az kóborlókkal és ... Szappan Főzőkről. Az Szappanfőzők igen jól és szépen, ...

den Ober-Thor und Thirchen mit Ziegeln bedecket worden. A. 1650. Mense Martio. Als Herr Palfy zu Caschau war, hat man müssen denen Catholischen 5 Haüser ein ...

gyártó mesterség előtt Írattatott nemzetségről való levél Sza- ... Zakmar varát meghszállotta leghelőször az város Zak- már és Németi polgárnép, ...

Közli y—s. 144. Kassa város levéltárából. Közli i f j . Kemény Lajos. 157. Katona Istvánnak. Pray György és Kelemen Imrének Nóvák Kri-.

értelmes kiszolgálás sincs ; a ki ezekről tájékozva nincs, tegyen próbát. ... MERÉNYI L. ESZTERHÁZY MIKLÓS LEYELEI STB. ... jószágban vasa nro 360.

dexteritatis ostendit speciem, sed hero suo domino Joanne. Tonsore e vivis excesso, rem in medio relinquit, nec sil>i. nec aliis amplius succurrere valens.

extant sexcenti nonaginta sex. P u 1 v e r e s. Pulveres antiqui boni civitatis extant centenarii septuaginta octo, librae triginta octo cum media.

(Új sorozat.) ... merő valótlanság van a köztudatban elterjedve, a mi nem is csoda, ... (Kis ívrét papiroson a pozsonyi klarisszák ismert pecsétjével, az.

sulis, articulis, ligamentis et conditionibus approbandas, con- firman., ratificau. et innovandas esse duximus, uti quidem prae-.

Ngdhoz ő kglme, elhittem hü sollicitatorom volna, de ott ... Az kőszegi varasnak, Ngd alázatos és hü ... hogy mindnyájan kiszabadulnának és ingyen.

írás után van varrva, három vánkos héja, az is írás után magyar aranynyal varrva. ... Fejéressel varrott alsó abrosz, még nincs megcsinálva. Ezek.

Balassi Ferencz beérkezvén az tőle küldött ajándékokat be adá és Lippa felől is csakugyan igiretet tött, hogy megadja az fejedelem, ha ugyan meg nem engedik és ...

Heri excepti fuimus conuiuio à Michaele Vaiuoda, in quo adfuerunt etiam Legati Tartariej ... újobban az möll menedéket adtatok, és ez utolsó végezés után is.

nek megmentésére s a nemzet közkincsévé tételére szentelte. ... Eredetije szakadozott hártyán, hátán : Rta folio CCXLVI. 1500—.

tere possem. siquidem honestissime a vobis huc me promotum quotidie agnoscam. ... derare, non solimi te hortamur, sed pia et paterna charitate.

valljanak, mert ha mi véletlen kárban esik közülök valamellik, ... zassa Kassáig. Secus non facturi. ... Levelet küld a tatár khánhoz is, hogy őket sza-.

Ambrus alispán, Kemény András nemesek bírája, Vince Ba- lázs és Csecske Mihály esküttekkel ... előtt volt — 100 forintról 120-ra emelte, ezenkívül 18 forint.

II. A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora,. 1550—1850. R é v é s z l m r é t ... Velencze nevez a velenczei nagy tanács tagjai közöl; ennek.

HORVÁT ÁRPÁD, egyetemi r. tanár. ... II. r. I. tit. I. artic. az Apafi fejedelem elébe ... neki mostani állapotjában ez összeget átadni nem lenne taná-.

is hatalmaskodott vaia el ez hitván eszeveszett jószág, amint mos- tan, — akkor még csak Torna és Borsod ... 0 és a római birodalom minden lehetőt megfognak.

tere. Hic vel morte acerbiora sunt, cum eos audiam praedam lu- porum esse. ... eas reginae reddam ; ne tam pia et paterna Mtis Y. sacr. monita.

1526-ban julius 18-ki adománylevelének szöveg szerinti köz- ... eciam ejusdem Serenissimi quondam domini Ludovici Regis apud se extarent.

tekintetből Caraffa tábornokhoz küldettek ki azon teljes és tökéletes — plena et integra — felhatalmazással: »hogy vele értekezzenek, s a miről értekeznek ...

hanem bolondul valami szőlőkben való megszorulások miatt veszett talám No. 300, több nem. ... Kálmánnak azon törvényére hivatkozik, melyből eléggé vilá-.

predicti Petrus et Theresian asseruerunt, quod Comiti Bla- ... Körirata : „f f SI-. GILLVM CAPITVLI IAVRIENSIS ECLESIE." Belül : sz. Má-.

— »Extinct Peerage« 465. 1. Page 146. 1 4 2. A BUDAVÁRA 1 ( ) 8 6 - I K I OSTROMÁNÁL.

A János-lovagok birtokviszonyai Magyarországon. Közli : Dr. Reiszig ... Toábá az keresztes papot Marcust esmék mek kereszteltem, ... Uj sorozat.

cs. lábas, szárnyas istennőcske 11.136. ... van Eeg. fordítása «krasni solnisko» (tűztől piros, izzó nap), emezen pedig: «sonne.

a mi (mellesleg megjegyezve) nem azt fejezi ki, a mit az angol ... S a mi oroszlá- ... Hermann Grimm a Deutsche Rundsehauba.n*) egy német.

H E G E D Ű S LÓRÁNT p á l y a m u n k á j a az I. ... banda, barka, bartka. bászli, billikom, bitang, boglár, bodnár, bonta. bocs. bódé. bősz, buksi, bükk, ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.