126. szám - Magyar Közlöny

20 дек. 2000 г. ... Az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben el´´oforduló ma- ... (2) A személyi adatok egyéb célokra történ´´o felhaszná-.

126. szám - Magyar Közlöny - Összefüggő

3 июн. 1998 г. ... alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenysé- gének irányításáról . ... Kórokozó: A Flaviviridae családba tartozó kullancs-.

7 июл. 2003 г. ... egészül ki, és a jelenlegi (3)—(5) bekezdés számozása ... Kálium-metilditiokarbamát Metilditioszénsav-monoká- lium-só. 06*09*11*.

13 июл. 2001 г. ... other Parties, through the secretariat referred to in Article 20, ... ga alá tartozó veszélyes tevékenységek azonosítására, és.

A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 2003. évi pénz ügyi be szá mo ló ja. ... i) vé del mi cé lú tar ta lé kok: a kü lön jog sza bály ban fel -.

8 февр. 2002 г. ... SZCSM—EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

6 мар. 1998 г. ... kes háziorvosi ügyeleti szolgálat (sürg´´osségi orvosi szolgá- lat, ment´´oszolgálat) biztosítja. (2) Amennyiben a fogvatartott sürg´´osen ...

11 мар. 1999 г. ... figyelembe véve az áruk behozatala vagy kivitele során ... Candibene 100 mg hüvelytabl. ... Candibene 1% krém. 30 g. Canesten hüvelytabl.

(5) Ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az iga zo lá si ké re - lem nek helyt ad, a mu lasz tó ál tal pó tolt cse lek ményt az el - mu lasz tott ha tár időn be ...

b) meg ha tá roz za az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ügy - ira tok azo no sí tó i nak kép zé sé hez, a kü lön bö ző elekt ro ni - kus köz igaz ga tá si ügy ...

23 дек. 2000 г. ... szül ki, és az eredeti a)—d) pont megjelölése d)—g) pont- ra változik: ... pon belül köteles jóváhagyás végett bemutatni az igazsá-.

25 февр. 2003 г. ... a) a gyermek tankötelessé válásának időpontjaként leg- ... A szakmai vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános sza-.

20 сент. 2002 г. ... ban kell gyakorolni, amelynek a területén az elkövető vagy ... számítani azt az időt, amelyet annak az államnak a fogsá-.

3 мая 2002 г. ... Prevenciós és rehabilitációs feladatokat lát el. 2002/56. szám ... A szakmai gyakorlati vizsga osztályzatát a szakmai gya-.

29 мая 1998 г. ... 45. szám. Ára: 70,– Ft ... Iskola és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának, ... Cs. Németh Lajosnénak, a karcagi Zádor úti Általános.

20 июн. 2001 г. ... tel vagy egyéb testszövet vétele útján is lehet mintát venni ... lata. A szavak új jelentésének ismerete a bolgár ... географска схема.

11 июн. 2001 г. ... a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekr´´ol szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia.

7 авг. 2007 г. ... zó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (ht) az ... (2) A híd ban vis ma i or miatt ke let ke zett kárt a Szer ző dő.

17 янв. 2001 г. ... zet magas fokú védelmét. (3) A biztonsági elemzésben, illetve a biztonsági jelen- tésben a súlyos balesetek veszélyének azonosítása és koc-.

9 нояб. 2002 г. ... Maltofer injekció. 5× 2 ml. TT' szövegrész, a. ,,+. Paxirasol inhalációs aeroszol. 15 g' szövegrész helyébe a.

10 янв. 2001 г. ... szaki feltételeknek megfelel, a területi közlekedési felügye- ... e) a ,,Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek' tantárgy.

26 мар. 2002 г. ... A Vértesi Erőmű Rt. retrofit programja és ezen belül az Oroszlá- ... n) a képzéshez kapcsolódó belföldi szakmai gyakorlat.

8 апр. 1998 г. ... Az elméleti képzést évközi és koncentrált szakmai gya- korlat egészíti ki. ... rous Energy Effiency = Célirányos Intézkedések az Er´´o-.

11 мар. 1998 г. ... FEOR száma megnevezése ... mivel az ilyen irányú tulajdonszerzést a term´´oföld tör- ... az Önkormányzat pénzügyi és egyéb adminisztrá-.

és a me gyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről ... the names of the guaranteeing associations of the countries or customs territories in.

30 окт. 2008 г. ... Probiotikus tejtermékek: a tápcsatorna egészséges működéshez nélkülözhetetlen ún. ... szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló.

A Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge – a Ma gyar Li be rá lis Párt ... Az igazolást angol, francia vagy német nyelven kell kiállítani.

26 апр. 2002 г. ... međusobnih dobrosusjedskih i prijateljskih veza, prołiriti suradnju ... rek belső órája szabványos időforráshoz legyen szinkroni-.

15 июл. 2003 г. ... (3) Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre ... vehető támogatások igénylési rendjének részletes szabá- ... lyok szempontjából.

22 дек. 1999 г. ... az 1999. január 24-i, Steiermark-i magyar buszbaleset ... Wilhelm Klösch-nek, a Deutschlandsbergi Kórház. Sebészeti Osztálya vezet´´ojének a.

Az adat vé del mi biz tos fel hí vá sa a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé vel kap cso la tos el uta sí tott ké rel mek és a köz ér de kű ada tok meg is me-.

(4) be kez dé se sze rint az adat vé del mi biz to s vé le mé nyét. ... pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sőd le ges jog for rá -.

... el is me ré se ként. Szen di Ká roly nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um Koordiná - ... ki emel ke dő spor to lói és edzői pá lya fu tá sa el is me ré se -.

30 дек. 1998 г. ... olyan személyek, akik az SzSzKSz megalakulása el´´ott és fennállása idején Ukrajna területén éltek és az.

Sze mé lyi jut ta tá sok. 716 670. 2. Mun ka adó kat ter he lő já ru lé kok. 229 334. 3402. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. 2009/8. szám ...

a) Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend szer ... dés kö té si, nyil ván tar tá si és egyéb pénz ügyi adminisztrá -.

25 нояб. 2009 г. ... ding sa fety eva lu a ti on) of pro ducts or app li an ces ... Va la hány szor el já rást kell vég re haj ta ni, a faj ki vá lasz tá -.

8 янв. 2004 г. ... o Apodepi 20 mg filmtabl. 30×. 3 805. —. 0. 3 425' szövegrész helyébe az. ,,OGYI-T-9054/01 o Apodepi 20 mg filmtabl.

28 февр. 2002 г. ... sa a felülvizsgálati eljárást nem akadályozza. ... a) Arteriosclerosis, atheroma, endarteritis obliterans, az aorta, a vesék verőerei, ...

nek jog díj köz le mé nye film al ko tá sok nyil vá nos ság szá má ra le hí - ... szer ző dés alap ján meg va ló su ló be ru há zá sok ra nem kell.

A me ző gaz da sá gi ter me lők nyug díj előt ti tá mo ga tá sá nak be ve - ... Ma gyar or szág nak az EU-tag ság ra való fel ké szü lé sé ben.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.